មធ្យោបាយដែលអាចប្រើបានដើម្បីការពារការមានផ្ទៃពោះ


មធ្យោបាយដែលអាចទប់ស្កាត់ការមានផ្ទៃពោះក្នុងរយៈពេលណាមួយ (ជាបណ្តោះអាសន្ន) ត្រូវបានបង្ហាញដោយពណ៌ខៀវខ្ចី ហើយមធ្យោបាយដែលអាចទប់ស្កាត់ការមានផ្ទៃពោះបានពេញមួយជីវិត(ជាអចិន្រ្តៃយ៍) ត្រូវបានបង្ហាញដោយពណ៌ខៀវចាស់។ អ្នកអាចប្រៀបធៀបមធ្យោបាយទាំងនេះតាមរយៈទំព័រខាងក្រោម។