តើអ្នកកំពុងប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតណាមួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរ ឬទេ?